Brilliant Future –  Framtiden är ljus – Mangold Insight Analys

Mangold inleder bevakning av Brilliant Future med rekommendationen Köp och riktkursen 20,50 kronor på 12 månaders sikt. Brilliant är ett kund- och medarbetarundersökningsbolag som noterades på  First North Growth market den 23 juni genom en avknoppning från HR-företaget Wise Group. Bolaget erbjuder plattformar för data-analys till drygt 400 företag som sedan använder informationen för att analysera beteenden som kan påverka ett företags varumärke och finansiella ställning. Mangold bedömer att Brilliant, som nyligen lanserade en uppdaterad plattform för medarbetarundersökningar, har goda chanser att expandera på den växande marknaden för undersökningsplattformar.

Brilliants kundbas består till stor del av svenska företag med internationell närvaro. På så sätt når bolaget ut till över 50 länder globalt. Marknadstillväxten om 17,5 och 15 procent för kund- respektive medarbetarundersökningar väntas således ge goda förutsättningar för ökad nettoomsättning. Mangold estimerar att Brilliant lyckas nyttja marknadstillväxten och uppnår en aggregerad försäljningstillväxt om 20 procent 2026.

Mangold har värderat Brilliant Future med en DCF-modell. I ett basscenario förväntas bolaget redovisa vinst under 2023 drivet av organisk tillväxt och kostnadsbesparingar. Riktkursen blir därmed 20,50 kronor per aktie, motsvarande en uppsida om cirka 50 procent.