Brilliant Future AB (publ): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 17 maj 2022 kl 17.00

Aktieägarna i Brilliant Future AB (publ), org. nr. 556392-3332, kallas härmed till årsstämma den 17 Maj 2022 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Linnégatan 87A, Stockholm

BRILLIANT FUTURE AB (PUBL): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 17 MAJ 2022 KL 17.00

Aktieägarna i Brilliant Future AB (publ), org. nr. 556392-3332, kallas härmed till årsstämma den 17 Maj 2022 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Linnégatan 87A, Stockholm

Anmälan

 Aktieägare, som önskar deltaga i stämman skall:

 •  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 6 maj 2022
 • göra anmälan till bolaget under adress: Brilliant Future AB, att: Carolina Langermo, Box 24182, 104 51 Stockholm, eller via e-post info@brilliantfuture.se, senast den 6 maj 2022.

Vid anmälan ska namn, adress, telefon, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav och eventuella ombud eller företrädare anges.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman, utöver att anmäla sig, låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att han eller hon är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 maj 2022. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 6 maj 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

 Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats,www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Läs mer på www.brilliantfuture.se

Förslag på dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen.

7. Beslut om:

  • Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  • Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  • Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och den verkställande direktören.

8. Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.

9. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.

10. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och revisor samt val av styrelsens ordförande.

11. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.

12. Beslut om ordning för valberedningens arbete.

13. Beslut om bemyndigande att emittera aktier.

14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.

15. Stämmans avslutande.

 

Ad. 1 Val av ordförande vid stämman

Stefan Rossi, Per Åhlgren och Erik Mitteregger, som tillsammans representerar bolagets tre största aktieägare med en sammantagen ägarandel om 53,4 %, föreslår att Erik Mitteregger utses till ordförande för stämman.

Ad. 7 Disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utbetalas för verksamhetsåret 2021.

Ad. 8 Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer

Bolagets tre största aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och inga suppleanter. Vidare förslår man att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

Ad. 9 Arvode till styrelsen och revisorn

Bolagets tre största aktieägare föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 762 500 kr (föregående år 557 500 kr), att styrelsens ordförande skall erhålla 250 000 kr (föregående år 250 000 kr) och övriga ledamöter 102 500 kr (102 500 kr). Vidare föreslås att revisorn ersätts enligt räkning. 

Ad. 10 Val av styrelse och revisor

Bolagets tre största aktieägare föreslår omval av Carina Johed, Fredrik Johnsson, Tobias Tahlbäck och Erik Mitteregger samt nyval av Merete Medle och Christian Rossi. Erik Mitteregger föreslås att väljas till styrelsens ordförande. Vidare föreslås omval av Ernst & Young AB såsom bolagets revisor, med Linn Haslum Lindgren som huvudansvarig revisor.

Ad. 11 Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår, att nuvarande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare bibehålls.

Ad. 12 Ordning för valberedningens arbete

Bolagets tre största aktieägare föreslår att en valberedning inrättas. Förslaget för valberedningens arbete innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2023 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget vid det tredje kvartalets utgång, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande bör också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

 • Ordförande vid årsstämma.
 • Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
 • Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.
 • Val av revisor samt arvode till dessa.
 • Beslut om principer för utseende av valberedning

 Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

 Ad. 13 Bemyndigande att emittera aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, intill tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 1 478 172 aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska aktiekapitalet kunna ökas med högst 464 919 kr. Bemyndigandet ska även innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission med bestämmelse om kontant, apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att genom en förenklad process genomföra mindre företagsförvärv och om behov föreligger snabbt kunna säkerställa bolagets finansiella ställning. Grunden för emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde.

Handlingar

Årsredovisning med redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor samt på www.brilliantfuture.se från den 3 maj 2022. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär detta.

Stockholm i april 2022

Brilliant Future AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till tf VD Ulrika Jonsson, telefon +467 340 827 05

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: ca@mangold.se, www.mangold.se

Kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida brilliantfuture.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Brilliant-Future-Kallelse-till-arsstamma-2022.pdf