Brighter AB (publ): Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO7 i Brighter AB har fastställts till 0,078 SEK och teckningsperioden inleds den 1 juni 2022

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Brighter AB (publ) ("Brighter" eller "Bolaget") slutförde en företrädesemission av units under första kvartalet 2022. En (1) unit bestod av två (2) nyemitterade aktier, två (2) teckningsoptioner av serie TO7 och en (1) teckningsoption av serie TO8. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för teckningsoptionerna av serie TO7 fastställs till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under mätperioden från och med den 16 maj 2022 till och med den 30 maj 2022, dock inte lägre än kvotvärdet och inte högre än 0,38 SEK. Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till cirka 0,111 SEK och således är teckningskursen fastställd till 0,078 SEK. Teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO7 pågår från och med den 1 juni 2022 till och med den 15 juni 2022. Kapitalet kommer att användas främst till kommersialisering i Qatar och Förenade Arabemiraten.

Om samtliga teckningsoptioner av serie TO7 nyttjas kommer Bolaget att tillföras cirka 26,0 MSEK före emissionskostnader. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren aktivt tecknar aktier senast den 15 juni 2022, alternativt säljer teckningsoptionerna senast den 13 juni 2022. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga sin anmälan tidigare än den 15 juni 2022.

Sammanfattade villkor för teckningsoptionerna av serie TO7:

Teckningsperiod: 1 juni 2022 - 15 juni 2022.

Emissionsvolym: 333333 334 teckningsoptioner av serie TO7 berättigar till teckning av 333333334 aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 26,0 MSEK före emissionskostnader.

Teckningskurs: 0,078 SEK per aktie.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO7: 13 juni 2022.

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande ökar aktiekapitalet med 16666666,70 SEK, från 36182234,10 SEK, till 52848900,80 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 333333334 aktier, från 723644 682 aktier till 1056978 016 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till 31,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 15 juni 2022, alternativt avyttras senast den 13 juni 2022, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs aktiv teckning av aktier alternativt avyttring av teckningsoptioner.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom nyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.brighter.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se per den 1 juni.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med inlösen av teckningsoptionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations

IR@brighter.se

Certified Adviser

Brighters Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB,

+46 8 52 77 5020, ca@mangold.se,www.mangold.se

Om Brighter

Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare - med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningssystem är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes Bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Brighter i någon jurisdiktion, varken från Brighter eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.