Brighter AB (publ): Brighter erhåller utökad lånefinansiering

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen för Brighter AB (publ) ("Brighter" eller "Bolaget") har utökat den tidigare aviserade lånefinansieringen från Formue Nord Markedsneutral om 10,0 MSEK. Lånefaciliteten utökas med 2,5 MSEK och kommer att täcka löpande rörelsekostnader fram till slutförandet av Bolagets pågående företrädesemission. Lånefinansieringen kommer att löpa med en månatlig ränta om 2,0 procent i enlighet med den tidigare upphandlade lånefinansieringen från Formue Nord Markedsneutral. Lånefinansieringen avses återbetalas med intäkter från den pågående företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Investor Relations, IR@brighter.se

Certified Adviser
Brighters Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, +46 8 52 77 5020, ca@mangold.se,www.mangold.se
 

Om Brighter
Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare - med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningssystem är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se

Denna information är sådan information som Brighter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-09-13 14:00 CEST.