Brighter AB (publ): Brighter AB offentliggör utfallet i teckningsoptioner av serie TO7

Brighter AB (publ) ("Brighter" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO7, vilka emitterades under det första kvartalet 2022. Totalt nyttjades 149880 263 teckningsoptioner av serie TO7, motsvarande cirka 45,0 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO7, för teckning av 149880 263 aktier till en teckningskurs om 0,078 SEK per aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO7 tillförs Brighter cirka 11,7 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund

Teckningsperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO7 pågick under perioden från och med den 1 juni 2022 till och med den 15 juni 2022. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO7 fastställdes till 0,078 SEK.

Totalt nyttjades 149880 263 teckningsoptioner av serie TO7 för teckning av 149880 263 aktier, innebärandes att cirka 45,0 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO7 nyttjades för teckning av aktier.

Nyttjande teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ska ske inom cirka tre (3) veckor.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO7 ökar antalet aktier i Brighter med 149880 263 aktier, från 723644 682 till totalt 873524 945 aktier. Aktiekapitalet ökar med 7494013,15 SEK, från 36182234,10 SEK till 43676247,25 SEK.

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några teckningsoptioner av serie TO7 uppgår utspädningen till cirka 17,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med inlösen av teckningsoptionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investor Relations

IR@brighter.se

Certified Adviser

Brighters Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB,

+46 8 52 77 5020, ca@mangold.se,www.mangold.se

Om Brighter

Brighter är ett svenskt healthtech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar har utvecklats med en vision om att stärka och underlätta flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare - med målet att förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighters kvalitetsledningssystem är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes Bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG.

För mer information, besök vår webbplats på www.brighter.se

Denna information är sådan information som Brighter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juni 2022 kl. 07:30 CET.