Bluelake Minerals dotterbolag Vilhelmina Mineral beviljas tillstånd för gruvverksamhet inom Natura 2000-området Vardo- Laster- och Fjällfjällen i Vilhelmina kommun

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") har via dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB den 2 juni 2022 beviljats Natura 2000-tillstånd för gruvverksamhet. Länsstyrelsen i Västerbotten beslutar att bevilja Vilhelmina Mineral AB tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken för gruvverksamhet i anslutning till och inom Natura 2000-området Vardo-, Laster- och Fjällfjällen (SE0810394) i Vilhelmina kommun. Länsstyrelsen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken. Detta tillstånd är giltigt i 30 (trettio) år från beslutsdatum.

BLUELAKE MINERALS DOTTERBOLAG VILHELMINA MINERAL BEVILJAS TILLSTÅND FÖR GRUVVERKSAMHET INOM NATURA 2000-OMRÅDET VARDO- LASTER- OCH FJÄLLFJÄLLEN I VILHELMINA KOMMUN

Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") har via dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB den 2 juni 2022 beviljats Natura 2000-tillstånd för gruvverksamhet. Länsstyrelsen i Västerbotten beslutar att bevilja Vilhelmina Mineral AB tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken för gruvverksamhet i anslutning till och inom Natura 2000-området Vardo-, Laster- och Fjällfjällen (SE0810394) i Vilhelmina kommun. Länsstyrelsen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken. Detta tillstånd är giltigt i 30 (trettio) år från beslutsdatum.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 16 kap. 9 § miljöbalken att intrånget i området och i allmänna intressen ska kompenseras. För tillståndet gäller följande villkor:

  1. Om inte annat framgår av nedanstående villkor ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överenstämmelse med vad sökande angett i ansökningshandlingarna, i övrigt uppgivit eller åtagit sig i ärendet.
  2. Bolaget ansvarar för att eventuella underentreprenörer har kännedom om detta beslut och vilka skyldigheter och begräsningar som följer av beslutet.
  3. Gruvverksamhet får endast bedrivas inom området under perioden november-maj.
  4. Transporter av material som uppstår i samband med verksamheten får endast ske med täckta flak. Vid behov ska ytterligare skyddsåtgärder såsom vattenbegjutning vidtas för att motverka damning.
  5. Verksamheten får inte medföra utsläpp till luft eller vatten som negativt påverkar de inom Natura 2000-området utpekade naturtyperna eller arterna. Verksamheten ska säkerställa erforderlig rening av luft och vatten. Kontroll av utsläppsnivåer ska ske regelbundet.
  6. Verksamheten får inte medföra att våtmarksmiljöer torkar ut, växer igen eller minskar i areal. Frekvensen av bottenfrysning eller torrläggning av Stikkenjukke eller Saxån får inte öka som en konsekvens av verksamheten. För att säkerställa att så inte sker ska grundvattennivåer i berg och jord övervakas genom att grundvattenrör installeras. Grundvattenrören ska vara installerade minst 1 (ett) år innan verksamheten påbörjas. Metoden för övervakning ska slutligt fastställas i samband med miljöprövningen.
  7. Åtgärder ska vidtas för att minimera risken för att fjällräv, lodjur, järv och rovfåglar dras till och omkommer vid den del av väg 1067 (Vildmarksvägen) som under verksamhetens driftperiod kommer hållas öppen.
  8. Vid plogning ska plogvallarna släntas av för att underlätta för djur att ta sig upp ifrån vägen.
  9. Ett förslag till kontrollprogram för verksamhetens påverkan på Natura 2000-området ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast tre månader innan verksamheten påbörjas. I kontrollprogrammet ska mätmetoder, mätfrekvenser och utvärderingsmetoder anges. Möjliga effekter av verksamheten på utpekade våtmarksmiljöer och fjällräv ska särskilt belysas.
  10. Kompensationsförslag för intrånget i området ska tas fram i samråd med och godkännas av tillsynsmyndigheten. Kompensationsåtgärderna ska vara utförda senast ett år efter att gruvverksamheten har påbörjats.

"Detta är ett mycket viktigt och välkommet beslut. En milstolpe i våra planer på återstart av gruvverksamhet i området" säger Bluelake Minerals VD Peter Hjorth.

För länsstyrelsen fullständiga beslut och motivering av beslut se bilaga till detta pressmeddelande.

Stockholm juni 2022

Bluelake Mineral AB (publ)

Styrelsen

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Bluelake Mineral AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2022 klockan 15.00 CET.

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hjorth, verkställande direktör, Bluelake Mineral AB (publ), tel. +46-725 38 25 25

Email: info@bluelakemineral.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Bluelake Mineral Pressrelease 2022-06-02.pdf
Bluelake Mineral Beslut om tillstand 20988727.pdf

Ytterligare information om Bolaget

Bluelake Mineral AB (publ) är ett oberoende bolag verksamt inom prospektering och gruvutveckling av mineraliseringar innehållande koppar, zink, nickel och guld.

Bolaget äger ca 99% i dotterbolaget Vilhelmina Mineral AB som är ett gruvutvecklingsbolag med fokus på utveckling av koppar- och zinkfyndigheter i Norden. I Sverige innehar Bolaget projektet Stekenjokk-Levi där det mellan 1976 och 1988 bröts sammanlagt ca 7 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 3,5 % Zn. Stekenjokk-Levi innehåller, enligt en nyligen genomförd mineralresursberäkning av SRK Consulting, antagna mineraltillgångar på cirka 6,7 miljoner ton med 0,9 % Cu, 2,7 % Zn, 0,6 % Pb, 55 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Stekenjokk och antagna mineraltillgångar på 5,1 miljoner ton med 1 % Cu, 1,5 % Zn, 0,1 % Pb, 22 Ag g/t och 0,2 g/t Au för Levi (vid cut-off på 60 USD/ton). I Norge är Bolaget delägare i Joma Gruver AS som äger Jomafältet där det mellan 1972 och 1998 bröts ca 11,5 miljoner ton malm med en genomsnittlig halt av 1,5 % Cu och 1,5 % Zn. Jomafältet (exklusive Gjersvik) uppskattas enligt en ny beräkning av SRK innehålla en indikerad mineraltillgång om ca 6,0 miljoner ton med halter 1,00 % Cu och 1,66 % Zn, samt antagna mineraltillgångar om 1,2 miljoner ton med halter 1,2 % Cu och 0,7 % Zn (vid cut-off halt 50 USD/on).

Vidare äger Bolaget nickelprojekten Rönnbäcken (som är en av Europas största kända outvecklade nickeltillgångar) och Orrbäcken i Sverige. Rönnbäckenprojektet omfattar enligt konsultbolaget SRK I en nyligen uppdaterad studie en mineraltillgång om 600 miljoner ton med halten 0,18% Ni, 0,003% Co och 5.7% Fe ("measured and indicated"). Enligt en ny preliminär ekonomisk studie färdigställd av SRK förutses en möjlig produktion om 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1.5 miljoner ton järn per år under 20 år, vilket skulle utgöra en betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel och ha ett strategiskt värde. Orrbäcken är en prospekteringslicens som bedöms ha potential som nickelfyndighet.

Bolaget äger även guldprojektet Haveri som ligger i dotterbolaget Palmex Mining Oy. 2014 genomförde konsultbolaget SRK Consulting en preliminär lönsamhetsbedömning (Preliminary Economic Assessment). I denna rapport anges en beräkning om 1,56 miljoner oz. historisk antagen mineraltillgång i form av guldekvivalenter med halten 0,93 g/t guld. Utöver detta innehar Bolaget projektet Kattisavan som bedöms ha potential som guldtillgång och som ligger inom den s k guldlinjen, i närheten av projekt som Svartliden, Fäboliden och Barsele.