Beslut vid Paydrives bolagstämma 2022

På Paydrive AB (publ):s årsstämma i Stockholm idag 20 maj 2022 togs följande enhälliga beslut:

  • Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning enligt bilagd årsredovisning.
  • Beslutades att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  • Beslutades att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 80 000 SEK till styrelsens ordförande och vardera 50 000 kronor per år till ledamöter.
  • Beslutades om omval av styrelseledamöterna Ulf Toivonen, Fredrik Synnerstad, Fredrik Cardelius, Pär Roosvall, Andreas Broström och Daniel Hecker. Ulf Toivonen väljs till styrelsens ordförande.
  • Beslutades att omvälja revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
  • Beslutades om att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 3 000 000 aktier, skuldebrev eller teckningsoptioner.

Om Paydrive AB (publ)
Insurtechbolaget Paydrive grundades 2013 av Andreas Broström och erbjuder sedan 2016 bilförsäkringar i Sverige till konsumenter och företag. Med Paydrive betalar kunderna bara för de antal mil de faktiskt kör och premieras för säker körning genom en rabatterad försäkringspremie. Bolagets unika algoritm QOTA (Quarterly optimized Telematics Algorithm) bygger på över 370 miljoner kilometer med kördata som kontinuerligt förädlas för att behandla fler riskreducerande telematikparametrar. Därigenom kan man erbjuda personliga bilförsäkringar som uppmuntrar till säker, hållbar och kostnadseffektiv körning. Paydrive vann Svenska Försäkringsföreningens årliga pris 2019 och är noterat på Nordic SME, Nordic Growth Market (Börse Stuttgart Group).

Bifogade filer

Beslut vid Paydrives bolagstämma 2022
Paydrive Årsredovisning 2021