Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 till befintliga aktieägare har bestämts till den 23 juni 2022

Styrelsen för Paydrive AB (publ) (“Paydrive” eller “Bolaget”) har beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 till Bolagets aktieägare. Totalt kan 715 920 teckningsoptioner av respektive serie tilldelas befintliga aktieägare. Teckningsperioden av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 kommer att löpa under perioden från och med den 26 maj 2023 till och med den 9 juni 2023. Teckningsperioden av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 kommer att löpa under perioden från och med den 17 november 2023 till och med den 1 december 2023. Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 har bestämts till den 23 juni 2022.

Paydrive meddelade, genom ett pressmeddelande den 10 juni 2022, om att styrelsen i Bolaget beslutat att ta upp en lånefinansiering om maximalt 10,0 MSEK samt genomföra en riktad nyemission av teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 till långivaren och befintliga aktieägare (den ”Riktade Emissionen”). Teckningsoptionerna av serie TO2 och TO3 (”Teckningsoptionerna”) är nu registrerade vid Bolagsverket. Styrelsen för Bolaget har beslutat att på avstämningsdagen vederlagsfritt tilldela Teckningsoptioner till befintliga aktieägare i Bolaget.

Avstämningsdagen för erhållande av teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 har bestämts till den 23 juni 2022. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla Teckningsoptioner är den 21 juni 2022. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla Teckningsoptioner är den 22 2022.

Aktieägare i Paydrive på avstämningsdagen kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO2 och en (1) teckningsoption av serie TO3 för varje tio (10) aktier i Bolaget som aktieägaren innehar på avstämningsdagen. Eventuell avrundning kommer att ske nedåt.

Villkor för, och information om, teckningsoptioner av serie TO2
Totalt emitteras 1 431 840 teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för den Riktade Emissisonen, varav 715 920 till långivaren och 715 920 till Bolaget för vidare tilldelning till befintliga aktieägare i Bolaget.

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under nyttjandeperioden från och med den 26 maj 2023 till och med den 9 juni 2023. Teckningskursen kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 11 maj 2023 till och med den 25 maj 2023. Bolaget kommer att offentliggöra fastställd teckningskurs innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen kan dock lägst uppgå till aktiens kvotvärde och högst 26 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer vid fullt nyttjande att tillföra Bolaget maximalt cirka 37,2 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kommer vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor. Fullständiga teckningsoptionsvillkor kommer hållas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Bolaget har för avsikt att låta samtliga teckningsoptioner av serie TO2 tas upp till handel på NGM Nordic SME.

Villkor för, och information om, teckningsoptioner av serie TO3
Totalt emitteras 1 431 840 teckningsoptioner av serie TO3 inom ramen för den Riktade Emissisonen, varav 715 920 till långivaren och 715 920 till Bolaget för vidare tilldelning till befintliga aktieägare i Bolaget.

Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under nyttjandeperioden från och med den 17 november 2023 till och med den 1 december 2023. Teckningskursen kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 2 november 2023 till och med den 15 november 2023. Bolaget kommer att offentliggöra fastställd teckningskurs innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen kan dock lägst uppgå till aktiens kvotvärde och högst 30 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO3 kommer vid fullt nyttjande att tillföra Bolaget maximalt cirka 43 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kommer vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor. Fullständiga teckningsoptionsvillkor kommer hållas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Bolaget har för avsikt att låta samtliga teckningsoptioner av serie TO3 tas upp till handel på NGM Nordic SME.

Rådgivare
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med upptagandet av lånefinansieringen och genomförande av den Riktade Emissionen.

För mer information, kontakta:

Carl Johan Thorsell, VD Paydrive
Mail: cj.thorsell@paydrive.se
Tel: +46 702 409 146
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: +46 8 503 015 50

Om Paydrive AB (publ)

Insurtechbolaget Paydrive grundades 2013 av Andreas Broström och erbjuder sedan 2016 bilförsäkringar i Sverige till konsumenter och företag. Med Paydrive betalar kunderna bara för de antal mil de faktiskt kör och premieras för säker körning genom en rabatterad försäkringspremie. Bolagets unika algoritm QOTA (Quarterly optimized Telematics Algorithm) bygger på över 370 miljoner kilometer med kördata som kontinuerligt förädlas för att behandla fler riskreducerande telematikparametrar. Därigenom kan man erbjuda personliga bilförsäkringar som uppmuntrar till säker, hållbar och kostnadseffektiv körning. Paydrive vann Svenska Försäkringsföreningens årliga pris 2019 och är noterat på Nordic SME, Nordic Growth Market (Börse Stuttgart Group).

Bolagets Mentor är Mangold Fondkomission AB som nås på ca@mangold.se eller tel: +46 8 503 015 50

Bifogade filer

Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 till befintliga aktieägare har bestämts till den 23 juni 2022