Aventura Group AB offentliggör kvartalsrapport för perioden januari-mars 2022

Översikt: 
Januari – mars 2022

 • Intäkter uppgick till 14 612 TSEK (12 330), motsvarande en ökning av 18,5 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 586 TSEK (-2 716)
 • Resultat efter skatt: -7 092 TSEK (-2 629)
 • Resultat per aktie uppgick till -2,10 SEK (-0,98)

Väsentliga händelser under rapportperioden:

 • Aventura Group lanserar Aventura studio för livestream och videoproduktion. 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång:

 • Aventura Group ingår ett strategiskt partnerskap med Acclime som generar upp till 9,3 miljoner SEK i likviditet.
 • Aventura Group investerar 660 TSEK i ultra-fast fashion utmanaren Shekou, för en ägarandel av 12-20% beroende på utfallet av en förväntad finansiering av bolaget under Q2 2022.
 • Aventura Group ingår ett fördjupat partnerskap med Aarke för att växla upp tillväxten och lansera en omnikanalstrategi. Partnerskapet beräknas vara värt 20 MSEK i intäkter under de kommande tolv månaderna.

Kommentar från VD Gustav Åström: 
Årets första kvartal är nu avklarat. Bolagets intäkter uppgick till 14,6 MSEK jämfört med 12,3 MSEK samma kvartal förra året, motsvarande en tillväxt med 18,5 procent. Resultatet var överlag enligt förväntan då Q1 vanligtvis är den period som kännetecknas av lägst aktivitet inom e-handelsvärlden. Efter periodens slut avslutade vi tre strategiska transaktioner som förväntas bidra med både likviditet och tillväxt under 2022. Vi ser dock tydliga orosmoln på horisonten, både internationellt och på hemmaplan, och framtidsutsikten för kommande kvartal är således mer oviss.

Perioden januari-mars är generellt sett en relativt svag period inom e-handelsindustrin efter årets största shoppinghelger under november och december. I Kina infaller dessutom det kinesiska nyåret under januari/februari, vilket medför att Q1 historiskt har varit bolagets svagaste period. Detta kvartal har vi dock noterat en större säsongsvariation än vanligt. Den främsta anledningen är den generella oron kring Kinas strikta ”Zero Covid”-policy. Detta har kulminerat i att hela Shanghai, där vårt huvudkontor är lokaliserat, stängt ned och har varit i lock-down sedan slutet av mars.

Vi dock klarat denna period relativt väl eftersom vår verksam är digital och att vi internt har goda processer på plats sedan tidigare. Det är dock osäkert hur mycket Covid-19 kommer att påverka Kinas ekonomi och konsumentmarknad under resten av året. Vi har också märkt av att internationella bolag som önskar expandera och satsa i Kina tar längre tid på sig att ta beslut än tidigare. Fokus under det första kvartalet har därför varit att fortsätta leverera till de kunder vi har, och bibehålla de löpande dialogerna kring nya affärsmöjligheter. Därför är vi väldigt glada att vi efter kvartalets utgång kunnat rapportera tre mycket positiva nyheter både vad gäller expansion av nuvarande kundsamarbete, samt nya strategiska avtal:

 • Fördjupning av partnerskapet med Aarke: Avtalet beräknas vara värt cirka 20 MSEK i intäkter för bolaget under de kommande tolv månaderna. Detta är en tydlig bekräftelse på att vår partnermodell är både uppskattad av våra kunder och skalbar för bolaget.
 • Nytt strategiskt samarbete med Acclime: Tillsammans med ett av Asiens ledande leverantörer av administrativa bolagstjänster förstärker vi vårt tjänsteerbjudande kring företagsadministration, rapportering och regelefterlevnad. Förutom det strategiska värdet i affären förväntas samarbetet generera upp till 9,3 MSEK i likvid under 2022.
 • Investering i ultra-fast fashion utmanaren Shekou: Bolaget med bas i Hong Kong och Nya Zeeland har sedan start sålt modeprodukter globalt till ett värde av cirka 80 MSEK. Med sin starka närvaro på sociala medier, och totalt 1,8 miljoner engagerade följare, har Aventura Group fått en unik möjlighet att gå in som en betydande strategisk ägare med en andel på 20 procent i ett bolag inom ”Social Commerce”, den hetaste e-handelstrenden.

Med ett utmanade kvartal bakom oss är vi i färd med att slutföra ett antal nya partnerskap, så vi förväntar oss att kunna växla upp tillväxten under Q2 och Q3 enligt plan. Det förutsätter dock att Kina relativt snabbt får bukt med pågående smittspridning av Covid och inte hamnar i en nedåtgående spiral med utökande och återkommande lock-downs.

Fullständig rapport finns tillgänglig för nedladdning nedan samt på bolagets hemsida www.aventura.group

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gustav Åström, VD | +86 158-0086-2274 | gustav.astrom@aventura.group
Emil Ponnert, Director, IR & Corporate Development | +46 70 3102715 | emil.ponnert@aventura.group 

Om Aventura Group
Aventura Group AB (publ) är en Kina-fokuserad e-handels- och varumärkesaccelerator som skalar konsumentbolag i Kina. Sedan starten år 2011 har bolaget arbetat med ett brett utbud av internationella konsumentvarumärken, start-ups och investerare. Aventura Group AB är listat på Nasdaq First North Growth Market i Sverige och har sitt säte i Stockholm, med ytterligare kontor i Shanghai och Hong Kong. För mer information besök www.aventura.group.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Aventura Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-25 12:07 CEST.

Bifogade filer

Delårsrapport Aventura GroupAB 2022Q1