Auriant Mining – Gyllene läge för rysk guldgruva – Mangold Insight analys

Mangold uppdaterar Auriant Mining

AURIANT MINING - GYLLENE LÄGE FÖR RYSK GULDGRUVA - MANGOLD INSIGHT ANALYS

Mangold uppdaterar Auriant Mining

Gruvbolaget Auriant Mining vände till en vinst under 2020 på 96,5 miljoner kronor och försäljningen steg 79 procent. Under det fjärde kvartalet uppgick guldproduktionen till 6 729 uns vilket ger en total produktionsnivå för året på 31 014 uns, en uppgång på 50 procent jämfört med 2019. Efter ett framgångsrikt år med starkt resultat är vår bedömning att aktien har stora möjligheter att utvecklas starkt under 2021.

Det fjärde kvartalet var det första för den nya vd:n Danilo Lange samt finanschefen Vladimir Vorushkin. Periodens resultat har belastats med nödvändiga redovisningsåtgärder för att stärka grunden för bolagets långsiktiga framgång och goda resultatutveckling framöver.

Mangolds behåller sin riktkurs från det tredje kvartalet på 16 kronor. Riktkursen kräver samma guldpris som realiserats under 2020. En känslighetsanalys visar att en ökning av guldpriset till consensusestimat hade lyft motiverade värdet i aktien ytterligare.

Måndag 15 mars

KONTAKT

Caspar Hedman
Junior Analyst, Insight
+46 7 2050 7013
Caspar.hedman@mangold.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Insight Investment Case Auriant Mining.pdf

Om Mangold Insight: Mangold Insight erbjuder kvalificerade uppdragsanalyser och bolagsbevakning med uppdatering till små och medelstora bolag.

Disclaimer: Denna publikation har sammanställts av Mangold Insight i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Mangold Insight lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i publikationen. Åsikter som lämnats i publikationen är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av publikationen och dessa kan ändras. De lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i publikationen. Mangold frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Mangold frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av publikationen. Denna publikation får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. För att sprida hela eller delar av denna publikation krävs Mangolds skriftliga medgivande.