Auriant Mining AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 januari – 31 december 2020

Finansiella höjdpunkter

 • Konsoliderade intäkter var 492,1 MSEK (53,4 MUSD), en ökning med 79% på årsbasis (under 2019: 281,6 MSEK (29,8 MUSD)).
 • Nettovinst efter skatt uppgick till 96,5 MSEK (10,7 MUSD), jämfört med en förlust på
  -6,0 MSEK (-1,2 MUSD) under 2019.
 • Betydande ökning av EBITDA: under 2020 uppgick EBITDA till 283,0 MSEK
  (30,9 MUSD) jämfört med 68,2 MSEK (7,2 MUSD) under föregående år.
 • Nettokassaflöde från den löpande verksamheten var 251,2 MSEK (27,5 MUSD), en ökning med 315% på årsbasis (under 2019: 84,9 MSEK (8,9 MUSD)).

Höjdpunkter från verksamhet

 • Volymen av malm som bearbetats genom den nybyggda CIL-anläggningen uppgick till 394 kt med en snitthalt om 2,66 g/t (totalt guld i malmen – 1 045 kg). CIL-anläggningen var i drift med beräknad bearbetningskapacitet per arbetstimme (>50 ton/timme) och återvinningsgrad (91 %).
 • Malmbaserad guldproduktion vid Tardan ökade med 50% från 635 kg (20 407 oz) under 2019 på lakningen på hög och CIL till 953 kg (30 629 oz) under 2020 på CIL.
 • Alluvial guldproduktion minskade med 78% till 12 kg (386 oz) jämfört med 54 kg (1 730 oz) under 2019.
 • Den totala guldproduktionen var 965 kg (31 014 oz), en ökning med 40% på årsbasis (under 2019: 689 kg (22 137 oz)).
 • Genomsnittligt försäljningspris för guld ökade med 24 % till 1 755 USD/oz (under
  2019: 1 416 USD/oz).
 • Den totala kontantkostnaden minskade med 24% till 676 US-dollar per uns (under 2019: 884 US-dollar per uns).
 • I april 2020 omstrukturerade koncernen återbetalningsvillkoren för de befintliga lån som tillhandahölls av VTB som löper fram till slutet av 2023. I juli 2020 återbetalade koncernen sina lån om 23,2 MSEK (2,6 MUSD) som upptogs i samband med finansieringen av CIL-anläggningen 2018–2019. I oktober 2020 förhandlade koncernen med VTB om en sänkning av räntan på utestående saldo. Från och med den 21 oktober 2020 är den nya räntan 3 månader LIBOR plus 4,7% (motsvarar för närvarande en årlig ränta på 4,9%).
 • Den totala produktionsprognosen 2021 är 900 - 930 kg guld (28 936 – 29 900 oz). CIL-anläggningen har en årlig kapacitet på 350 000 - 380 000 ton.

Den fullständiga rapporten finns att läsa här.

Detta kommer att följas av ZOOM-konferens för analytiker och investerare med Danilo Lange (VD), Vladimir Vorushkin (Ekonomichef) and Petr Kustikov (Operativ chef), som kommer att presentera Auriant Mining:s resultat för Q4 2020 samt med en möjlighet att ställa frågor.

Evenemanget börjar kl. 12:00 CET (12:00 Stockholm, 14:00 Moskva, 11:00 London).

För att delta i ZOOM-konferensen fredagen den 26 februari, vänligen skicka till e-post conf@auriant.com följande uppgifter: e-post, namn, företagsnamn. Vi kommer att skicka konferens-ID och lösenord via mail.

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se  eller besök mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 07.00 den 26 februari 2021.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.  Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Bilagor