Auriant Mining AB (publ.) publicerar verksamhetsuppdatering för 6 månader 2021

Viktiga händelser:

  • Den totala malmbaserade guldproduktionen under H1 2021 var 446,3 kg (14 349 oz), jämfört med 521 kg (16 750 oz) under H1 2020, en minskning med 14% eller 74,7 kg (2 401 oz), men i linje med produktionsplan 2021.
  • Under H1 2021 var guldförsäljning 391,8 kg (12 598 oz), jämfört med 537 (17 249 oz) under H1 2020, en minskning med 145,2 kg (4 651 oz) eller 28%;
  • 206,9 kt malm bearbetades med en snitthalt om 2,24 g/t;
  • CIL-anläggningen var i drift med den riktade bearbetningskapacitet på 50 ton per arbetstimme (>50 ton/timme) och med en högre återvinningsgrad på 92,9 %;
  • Under H1 2021 var 159 kt malm bröts, jämfört med 151 kt under H1 2020, en ökning med 8 kt eller 5%. Volymen för avrymningen uppgick till 773,8 km3 under H1 2021 (+344,8 km3 eller 80% mer än under H1 2020);
  • Snitthalten under H1 2021 var 2,27 g/t, jämfört med 2,46 g/t under H1 2020, en minskning med 7,8%. Den utvunna genomsnittliga halten motsvarar Bolagets mål.

Produktion

ProduktionsenhetH1 2021H1 2020Avvikelse kgozkgozkgoz%Malmbaserad         Tardan (CIL)446,314 34952116 750-74,7-2 401-14,4%Alluvial         Solcocon8,60.277--8,60.277100%Totalt producerat guld 454,9  14 626  521  16 750  -66,1-2 124-12,7%

Tardan

 EnhetH1 2021H1 2020AvvikelseBrytning     Gråbergsproduktion000 m3773,8429344,880,4%Bruten malm000 tonnes159,015185,3%Guld I malmkg361,5372-10,5-2,9Snithaltg/t2,272,46-0,19-7,8%CIL     Malmbehandling000 tonnes206,919610,95,6%Haltg/t2,242,87-0,63-22%Guld in malmbehandlingenkg462,8561-98,2-17,5%Guldproduktion CILkg446,3521-74,7-14,4%Inkl guld in WIP (Dec 2020)kg26,7   Guld in WIP (Juni 2021)kg10,2   Återhämtning%92,9%92,9%--Lager per den 30 juni     Malm000 tonnes5064-14-21,9%Haltg/t2,001,950,052,6%      

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50, e-mail CA@mangold.se eller besök www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 11:45 den 13  juli 2021.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar. Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.

Bilaga