Årsredovisning för Archelon AB

Avvikelse i koncernresultat jämfört med bokslutskommuniké

ÅRSREDOVISNING FÖR ARCHELON AB

Avvikelse i koncernresultat jämfört med bokslutskommuniké

Archelon AB (publ), ("Archelon") har idag offentliggjort sin årsredovisning och revisionsberättelse för 2020.

Archelon har i sin årsredovisning för räkenskapsåret 2020, jämfört med bokslutskommunikén, justerat ned värdet på dotterbolaget Goldore Sweden AB (publ)'s ("Goldore") totala innehav av undersökningstillstånd efter att ett antal av dem under senare delen av 2020 medvetet ej förlängts. Detta påverkar negativt koncernen.

Den totala värdenedgången av Goldores tillgångar uppgår till 602 745 kronor. Detta förändrar koncernens resultat med motsvarande belopp vilket framgår vid jämförelse med koncernens resultaträkning publicerad i bokslutskommunikén.

Grunden till att vissa av undersökningstillstånden låtits löpa ut är att interna utvärderingar av vissa av dem, av bland annat miljömässiga hänsyn, bedömts ej kunna försvaras. Goldore har under 2020 lagt resurser på att identifiera andra områden som bedöms ha bättre förutsättningar för framtida gruvdrift. Ansökningar om nya undersökningstillstånd har under 2020/2021 inlämnats till Bergsstaten. Tre tillstånd har under 2021 beviljats vilka förväntas väl kunna kompensera värdet av de under 2020 utgångna undersökningstillstånden.

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på bolagets hemsida www.archelon.se

2021-05-04

För ytterligare information kontakta VD Tore Hallberg.
Telefon: 031-131190, 0706 237390
E-post: tore.hallberg@archelon.se

Denna information är insiderinformation som Archelon AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2021 kl 08.30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Archelon Pressrelease 2021-05-04.pdf
Archelon Arsredovisning 2020.pdf