Årsredovisning 2021 Miris Holding AB

Miris i Världen

Miris är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk för möjliggörande av individuell nutrition för prematura barn.

Miris analysinstrument, Miris Human Milk Analyzer™ (Miris HMA™), säljs globalt och finns representerade på alla kontinenter. Dryga 450 instrument är idag installerade fördelat på 53 länder. Försäljningen sker både direkt och via distributörer. Analysinstrumentet är godkänt som medicintekniskt instrument i Europa, USA och Japan. Det används idag i första hand inom sjukvården för analys av bröstmjölk till prematura barn och för klassificering av donerad bröstmjölk vid mjölkbanker. Bolaget har inga konkurrenter då det i dagsläget inte finns andra analysinstrument för bröstmjölk som har medicintekniskt godkännande i världen.

Bolagets kontor och kalibreringslaboratorium ligger i Uppsala och tillverkningen av analysinstrumenten sker i Sverige. Ett arbete för att utveckla nästa generations analysinstrument påbörjades under 2021 och förväntas vara klart för marknaden inom 3 - 4 år. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

VD har ordet

Välkomna till årsredovisningen för 2021.

Året har definitivt bjudit på utmaningar, som fortsatt pandemi och begränsad tillgång till våra potentiella kunder, men även fantastiska höjdpunkter som den fortsatta utvecklingen av Miris marknader och en oerhört bra försäljningsutveckling. Vidare har vi genomfört en lyckad och övertecknad företrädesemission om 34,3 mkr före emissionskostnader samt lanserat en ny strategisk plan som skall säkerställa Miris framtid.

Nettoomsättningen för perioden januari - december 2021 landade på 15,2 mkr (10,8 mkr), en ökning med 41% jämfört med 2020. Fjärde kvartalets nettoomsättning uppgick till 5,9 mkr (3,2 mkr), en ökning med 84% jämfört med samma period 2020, vilket är den bästa kvartalsförsäljningen i Miris historia. Huvuddelen av den ökade försäljningen reflekterar den växande efterfrågan som vi har sett under hela det gångna året. Detta är helt i linje med vad vi förväntade oss år 2020 då vi såg hur satsningar begränsades av pandemin. Nyinvesteringar fördröjdes vid många sjukhus men situationen ändrades succesivt under 2021 i takt med att belastningen på sjukvården minskade.

Resultatet efter skatt för året 2021 uppgick till -13,36 mkr (-13,45 mkr). De ökade övriga externa kostnaderna är en naturlig konsekvens av intensifierad aktivitet under 2021 inom flera områden då effekterna av covid-19-pandemin avtog.

Under 2021 har antalet sålda HMA-instrument ökat med 74% jämfört med 2020, från 23 till 40 installationer. Intressant är att fördelningen av instrument har varit jämnt fördelad mellan USA och Europa. Vi har även levererat flera instrument till Asien.

Efter genomförandet av företrädesemissionen i maj 2021 har arbetet enligt den strategiska utvecklingsplanen pågått kontinuerligt. Förstudier för utveckling av HMA 2.0 samt initial plan för beräkningsverktyg och affärsmodell pågår, teknisk dokumentation för att möta regulatoriska krav är klart, kvalitetssystem har utvecklats och slutlig granskning inför ISO 13485 certifiering har genomförts i slutet av mars 2022. Viktiga personalrekryteringar har också genomförts.

Ytterligare höjdpunkter under 2021:

Försäljningen av förbrukningsartiklar för Miris HMA™: ökade med 36% jämfört med 2020. Ökningen är en direkt effekt av en ökande kundbas och ökande användning av instrumentet. Inkluderar vi serviceavtal har återkommande intäkter ökat med 47% i 2021 jämfört med 2020. De återkommande intäkterna har under 2021 stått för nästan 22% av omsättningen.

Bruttomarginal: 72%, även detta ett nytt rekord för bolaget.

Marknaden växer: I USA täcker Miris vid årsslutet 25% av alla mjölkbanker och 5,6% av alla high level NICUs. Den ökande kunskapen om vikten av korrekt nutrition för prematura barn växer i snabb takt med den evidens som nu kommuniceras av våra kunder via pågående studier och program. I Europa har vi sett en ökande efterfrågan. Flertalet instrument har levererats till Tyskland, Holland och UK. I Polen, där Miris HMA™ anses som "golden standard", erhöll Miris under perioden order på 8 instrument till 8 olika mjölkbanker. I Asien har bland annat Filippinernas största mjölkbank, Dr. Jose Fabella Memorial Hospital (DJFMH) Human Milk Bank, implementerat Miris HMA™.

Strategisk utvecklingsplan: utöver en fortsatt uppbyggnad av marknaden och etablering av en större kundbas har nya strategiska steg tagits fram under 2021 för att säkerställa bolagets vidare utveckling, tillväxt och framtidiga lönsamhet. Detta inkluderar att utveckla nästa generation analysinstrument, HMA 2.0, att utöka produktportföljen med ett beräkningsverktyg för att hjälpa våra kunder i steget efter analysen av bröstmjölk, att utveckla en ny affärsmodell för HMA 2.0 som ger ökad lönsamhet vid varje sålt instrument, att säkerställa nödvändiga kvalitets- och regulatoriska krav, samt att säkerställa resurser i organisationen.

Företrädesemission: för att förverkliga den utökade strategin genomfördes en lyckad företrädesemission som övertecknades och gav 34,3 mkr före emissionskostnader.

Möjligheterna att fysiskt träffa potentiella och existerande kunder har varit begränsade under delar av 2021 på grund av covid-19-pandemin. Tack vare Miris Studio har säljteamet under pandemin kunnat hålla interaktiva seminarier och demonstrationer, installerat instrument och tränat sjukhuspersonal, samt genomfört supportärenden på distans. Hösten 2021 innebar ett startskott för att äntligen kunna delta på konferenser och möten på plats i Europa och USA igen. Det är oerhört positivt att nu ha möjlighet att träffa både potentiella och existerande kunder via fysiska möten. Vårt arbete med att informera och utbilda sjukvårdspersonal om fördelarna med individuell berikning av bröstmjölk för prematura barn kommer även ha högsta prioritet under 2022.

Det fortsatta arbetet enligt den strategiska utvecklingsplanen för de kommande åren kommer ha hög prioritet under 2022. Detta innebär att vi, parallellt med det pågående arbetet för att etablera och bygga marknaden, kommer att arbeta med att utveckla HMA 2.0. Vi skall också fortsätta arbetet med rekrytering till viktiga tjänster. Finansiering av de olika pågående projekten har hanterats av företrädesemissionen om 34,3 mkr under maj 2021, och kommer även täckas av de likvida medel som tillkommer under teckningsoptionsperioden som genomförs våren 2022.

Jag vill verkligen rikta ett stort tack till alla aktieägare för fortsatt tålamod och förtroende i vårt arbete för att nå våra mål. Jag hoppas att ni, som vi, är stolta över den försäljningsutveckling som Miris har haft under 2021 och som har genomförts under en mycket utmanande tid påverkad av covid-19-pandemin. Vi kan konstatera att kunskapen växer globalt om hur viktig tillgången på bröstmjölk och analys av bröstmjölk är för prematura barn. Denna kunskap växer med vårt utbildningsarbete. Med ökande efterfrågan på analys av bröstmjölk och utveckling av nästa generations analysinstrument har vi ett mycket intensivt och spännande år framför oss.

Camilla Myhre Sandberg, VD