Archelon Natural Resources AB bildar ett dotterbolag för prospektering efter sällsynta jordartsmetaller

Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ), ("ANR") eller ("Bolaget") har beslutat att bilda ett dotterbolag dit Bolagets tillgångar avseende det pågående projektet omfattande prospektering efter sällsynta jordartsmetaller skall överlåtas. Projektet har förts i ANRs egen regi. Dotterbolaget finansieras initialt med ANRs egna medel och drivs framåt med hjälp av engagerad expertis. Dotterbolaget planeras bli föremål för en kommande utdelning.

ARCHELON NATURAL RESOURCES AB BILDAR ETT DOTTERBOLAG FÖR PROSPEKTERING EFTER SÄLLSYNTA JORDARTSMETALLER

Styrelsen i Archelon Natural Resources AB (publ), ("ANR") eller ("Bolaget") har beslutat att bilda ett dotterbolag dit Bolagets tillgångar avseende det pågående projektet omfattande prospektering efter sällsynta jordartsmetaller skall överlåtas. Projektet har förts i ANRs egen regi. Dotterbolaget finansieras initialt med ANRs egna medel och drivs framåt med hjälp av engagerad expertis. Dotterbolaget planeras bli föremål för en kommande utdelning.

ANR har under ett antal år bedrivit prospektering efter sällsynta jordartsmetaller (REE) i Sverige. Det råder stor global efterfrågan på REE i samband med den gröna teknikomställningen och prisutvecklingen vad avser sällsynta jordartsmetaller har varit därefter.
Undersökningsarbetet omfattar detaljerad genomgång av tillgängliga geologiska, geofysiska och geokemiska data och rapporter som utförts och publicerats av Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Denna information har av ANR analyserats och sammanställts med hjälp av avancerad så kallad GIS-teknik.
Med utgångspunkt från detta har ett antal områden identifierats där sannolikheten att påträffa ekonomiskt drivvärdiga förekomster av REE bedömts vara särskilt gynnsamma. Uppföljande fältarbeten där bland annat en ny metod för geokemisk provtagning tillämpats har bekräftat dessa områdens potential.

ANR har för avsikt att avsätta mer resurser till sin pågående prospektering efter sällsynta jordartsmetaller. För detta ändamål kommer ANR att bilda ett dotterbolag som planeras bli föremål för partiell utdelning efter att dotterbolagets tillgångar nått en tillfredsställande mognadsgrad. En bidragande orsak till varför REE-projektet skall drivas i dotterbolagsform är att dotterbolaget även skall söka partnerskap och söka möjligheter att förvärva andra REE-tillgångar såväl i Sverige som utanför landets gränser.

För ytterligare information, kontakta:

Tore Hallberg, VD, Archelon AB (publ), tel 031-131190, 0706-237390, e-post tore.hallberg@archelon.se 

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Archelon Natural Resources Pressrelease 2022-05-04.pdf