AppSpotr AB: Rättelse: Appspotr AB (pub) tillförs cirka 55 MSEK genom teckningsoptionerna av serie TO1

(Rättelse: Pressmeddelandet som publicerades den 22 februari 2021 17:15 innehöll felaktig information om antal utnyttjande teckningsoptioner. Totalt utnyttjades 68 541 920 teckningsoptioner, motsvarande 43 358 mindre teckningsoptioner än vad som uppgavs enligt pressmeddelandet som publicerades den 22 februari 2021 17:15. Den felaktigt kommunicerade informationen uppstod på grund av differens mellan anmält intresse och inkommen likvid i samband med emissionsadministrationen. Appspotrs antal aktier ökade med 68 541 920 aktier till 191 421 886 aktier. Aktiekapitalet ökade med 13 708 384,00 SEK till 38 284 377,20 SEK) Appspotr AB (pub) ("Appspotr" eller "Bolaget") meddelar utfallet från utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO1. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjade 68 541 920 teckningsoptioner, motsvarande cirka 99 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 68 541 920 aktier till lösenpriset 0,80 SEK. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Appspotr cirka 55 MSEK före emissionskostnader.

Kommentar från vd, Appspotr Patric Bottne:- Vi är ödmjuka och mycket glada att i stort sett alla teckningsoptionsinnehavare valt att utnyttja sina teckningsoptioner. Det visar på ett stort intresse och att man tror på bolaget, produkten och vår kommersiella strategi att bygga upp ett svenskt världsledande mjukvaruföretag inom low code för appar. Jag vill framföra mitt tack till alla som deltagit.

Bakgrund

Under det andra kvartalet 2020 genomförde Appspotr en företrädesemission av units, bestående av fyra (4) nyemitterad aktie och fyra (4) teckningsoption av serie TO1. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Appspotr. Utnyttjandeperioden löpte mellan den 1 februari 2021 och den 17 februari 2021.

Utnyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre veckor.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.appspotr.com.

Antal aktier och aktiekapital

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Appspotr med 68 541 920 aktier, från 122 897 966 till 191 421 886 aktier. Aktiekapitalet ökar med 13 708 384,00 SEK, från 24 575 993,20 SEK till 38 284 377,20 SEK.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner av serie TO1, uppgår utspädningen till cirka 56 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirmaet Schjødt AS, filial är legal rådgivare till Appspotr i samband med Teckningsoptionerna.