AppSpotr AB: Kommuniké från årsstämma i Appspotr AB (publ)

Vid årsstämman i Appspotr AB (publ) den 31 maj 2021 fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2020-01-31 - - 2020-12-31. Stämman beslutade enligt samtliga lämnade förslag.

Med anledning av pågående pandemi hölls stämman genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

Det innebar att stämman genomfördes utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövande av rösträtt skett genom förhandsröstning i den ordning som föreskrivits i kallelsen.

Stämman beslutade om disposition av bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att de till årsstämmans förfogande stående medlen överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelseledamöterna samt VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2020-01-31 - 2020-12-31.

Anders Moberg Lissåker, Peter Wendel och Göran Wolff omvaldes till styrelseledamöter.

Peter Wendel omvaldes som styrelsens ordförande.

Registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB omvaldes till revisor med auktoriserade revisorn Ulf Johansson Längvik som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning, i enlighet med förslaget i kallelsen, innebärande att nedre gränsen för antalet styrelseledamöter sänks till tre (3) samt att aktiekapitalet kan ökas till maximalt 140 000 000 kr och antalet aktier till maximalt 700 000 000.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m i enlighet med det i kallelsen lämnade förslaget.

Styrelsen kan fatta beslut i sådan utsträckning att antalet aktier och aktiekapitalet kan ökas inom ramen för bolagsordningen.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra kapitalanskaffning och tillvarata nya affärsmöjligheter.

 

Styrelsen, Appspotr AB (publ)