AppSpotr AB: Kommuniké från årsstämma i Appspotr AB (publ)

Vid årsstämman i Appspotr AB (publ) den 25 maj 2022 fastställdes resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. Stämman beslutade enligt samtliga lämnade förslag.

Stämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående i bolagets lokaler i Göteborg.

Stämman beslutade om disposition av bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att de till årsstämmans förfogande stående medlen överförs i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelseledamöterna samt VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Anders Moberg Lissåker, Peter Wendel och Göran Wolff omvaldes till styrelseledamöter.

Peter Wendel omvaldes som styrelsens ordförande.

Emelie Renholm och Johan Askervi nyvaldes som styrelsesuppleanter.

Registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB omvaldes till revisor med auktoriserade revisorn Ulf Johansson Längvik som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade om införande av personaloptionsprogram.

Stämman beslutade om en utjämningsemission av aktier för att kunna genomföra en sammanläggning av aktier. Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier i bolaget.

Stämman beslutade om en minskning av aktiekapitalet genom avsättning till fritt eget kapital i syfte anpassa storleken på aktiekapitalet till bolagets verksamhet. För att möjliggöra sammanläggningen och minskningen beslutade även stämman att anta en ny bolagsordning.

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier m m i enlighet med det i kallelsen lämnade förslaget. Styrelsen kan fatta beslut i sådan utsträckning att antalet aktier och aktiekapitalet kan ökas inom ramen för bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra kapitalanskaffning och tillvarata nya affärsmöjligheter.

Stämman beslutade om huvudsakliga principer för valberedningen inför nästa årsstämma.

Styrelsen, Appspotr AB (publ)