AppSpotr AB: DELÅRSRAPPORT

FÖRSTA KVARTALET 1 JAN 2021 - 31 MAR 2021

Väsentliga händelser för första kvartalet

Koncernen:

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2021-03-31 till 5 515 TSEK (inga jämförelsesiffror finns för motsvarande period förra året då det är första gången koncernen rapporterar ARR)
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 1311 TSEK (1 536 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 98,1 % (94,8 %)
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 337 TSEK (1 621 TSEK)
 • Resultatet uppgick till -6 388 TSEK (-5 401 TSEK)
 • Resultatet per aktie blev -0,03 SEK (-0,10 SEK)

Moderbolaget:

 • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2021-03-31 till 214 TSEK (inga jämförelsesiffror finns för motsvarande period förra året då det är första gången moderbolaget rapporterar ARR)
 • De repetitiva avtalsintäkterna uppgick till 6 TSEK (0 TSEK). De repetitiva avtalsintäkternas andel av nettoomsättningen uppgick därmed till 100 % (0 %)
 • Nettoomsättningen uppgick till 6 TSEK (0 TSEK)
 • Resultatet uppgick till -4 981 TSEK (-4 301 TSEK)
 • Resultatet per aktie blev -0,03 SEK (-0,08 SEK)

Annual Recurring Revenue (ARR) koncernen

ARR är Appspotrs viktigaste finansiella nyckeltal. Det visar värdet av de fasta och rörliga avtalsintäkterna de kommande 12 månaderna. Eftersom kunderna tenderar att stanna länge så har varje ny ARR-krona ett högt värde.

ARR uppgick per 2021-03-31 till 5,5 MSEK (ingen jämförelsesiffror finns för motsvarande period förra året). Illustrationen nedan visar ARR för de senaste 3 månaderna.

Väsentliga händelser under perioden

 • I mars meddelade bolaget att man lanserat ett flertal nya funktioner i Appspotr 3 som utökar möjligheten att skapa än mer avancerade appar för iOS, Android och PWA än vad som tidigare erbjudits i plattformen [Läs mer om Storage, State, Variables, Logic blocks, Versions, Navigering i avsnittet "Närmare produktbeskrivning"].
 • I februari meddelade bolaget att man tillförs cirka 55 MSEK genom teckningsoptionerna av serie TO1.
 • I januari meddelade bolaget att man öppnar upp för onlineförsäljning av appar mot SME marknaden och att man fortsätter växa starkt inom marknadsvertikalerna offentlig sektor samt fastighetsbranschen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • N/A

 

VD har ordet

Omsättningen för första kvartalet landar på 1,3 miljoner, vilket är enligt plan. Intäkterna baseras till 98,1% på repetitiva abonnemangsintäkter, vilket är en styrka då vårt primära affärsfokus är att skapa repetitiva intäkter som ökar vår ARR. Värvningskampanjerna som genomförts under fjärde kvartalet 2020 och första kvartalet i år kommer successivt att generera ökat ARR i takt med att dessa konverteras till betalande kunder. Under andra kvartalet inleds nya kampanjer där vi övergår till att enbart teckna direktbetalande kundavtal. Skiftet väntas resultera i ett snabbare växande ARR i jämförelse med värvningskampanjer i Q4/Q1 som baseras på framtida volymer av appleveranser i Appspotr 3.

Vår customer development avdelning befinner sig i en intensiv uppbyggnadsfas. Avdelningen driver kundavtal mot ökande repetitiva intäkter. Här pågår förutom mycket kundkontakt och dialog nu också mycket arbete med att upprätta och erbjuda manualer, utbildningar och träning i Appspotr 3 för kunder i plattformen.

Under Q1 2021 har vi haft ett omsättningstapp jämfört med tidigare år. Det är helt enligt plan och en naturlig konsekvens av vårt strategiska vägval att minska fokus på app-som-en-tjänst och engångsintäkter för att i stället kraftsamla kring att sälja plattform-som-en-tjänst med repetitiva intäkter.

 

Sälj och marknad

Under kvartalet har arbetet med att lansera nya kampanjer och paketera ett utökat erbjudande till våra marknadsvertikaler dominerat bolagets samlade verksamhet. Säljorganisationen växer med nya medarbetare, vilket är resurskrävande samtidigt som vi ställer krav på en hög förmåga att öka antalet kundavtal. Vår säljorganisation kraftsamlar på marknadsvertikaler som anses ha en hög adaptionsförmåga för low-code och i synnerhet kunder som anses kunna skapa större och mer långsiktigt skalbara affärer. Som vi tidigare har kommunicerat, så är det ytterst strategiskt att vi bygger och säkerställer att vår distributionsstrategi stöttar vår ambition om att bli en globalt ledande low-code plattform. Vi är i skrivande stund fullt engagerade med att ta den marknadspositionen.

Vi blir i allt större omfattning uppmärksammade på och får förfrågningar om hur vi kan erbjuda vår plattform inom ramarna för GDPR / Cloud Act från både befintliga och potentiella kunder inom främst offentlig sektor.

Till denna typ av kunder har vi starka säljargument i att vår plattform möjliggör produktion av appar som inte bara uppfyller krav för GDPR/Cloud Act utan även uppfyller kraven för det europeiska tillgänglighetsdirektivet WACG (Web Content Accessibility Guidelines). F r o m 23 juni i år gäller WACG utöver webben även för publika appar i hela EU för myndigheter, landsting, kommuner och andra offentligrättsliga organ.

Under andra kvartalet ökar organisationen fokus i vår försäljning på den transaktionella affären som är snabbare med kortare beslutsprocesser. Vi kraftsamlar kortsiktigt på några få utvalda prioriterade målgrupper, exempelvis offentlig sektor, för att öka ARR snabbare. Efterhand som vi blir fler ökar vi tempot ytterligare med mer kapabilitetsdrivna affärer och strategiska kreativa samarbetsaffärer med partners och tjänsteleverantörer. Den långsiktiga dialogen med flera strategiska samarbetspartners fortgår som planerat. Vår ambition är att under hösten slutföra dessa dialoger och inleda försäljning via strategiska partners som återförsäljare av vår tjänst. Med rätt fokus och rätt ordning i affärerna ökar vi vårt ARR månad för månad.

Organisation

Mycket resurser investeras just nu på att onboarda nya medarbetare, få i gång våra olika avdelningar och bygga upp en större organisation. Fortsatt rekrytering av nya medarbetare fortgår och är framgent en kontinuerlig process för bolaget att hantera. Organisationen behöver successivt expandera efterhand som antalet kundavtal ökar och vi positionerar oss inom fler marknadsvertikaler. 

Emission

Under första kvartalet genomfördes inlösen av teckningsoptioner av serie TO1. Resultatet blev en teckningsgrad på 99 %, vilket genererade ett tillskott till kassan på 55 MSEK före emissionskostnader. Dessa medel i kombination med intäkter investeras nu i ökad försäljning och fortsatt produktutveckling. Bolaget har också betalat tillbaka lån till SEB och Tillväxtverket samt reglerat sista earn-out betalningen till HPC Sales Company AB för förvärvet av Appsales AB, vilket innebär att bolaget nu är skuldfritt.

ARR rapportering

I denna delårsrapport rapporterar vi för första gången ARR som ett nyckeltal. Vi rapporterar inte längre resultat i enstaka kampanjer eller nyckeltal baserat på säljare. Samtliga kampanjer och säljinsatser resulterar i vårt nya nyckeltal ARR. Vår ambition är att uppnå en kontinuerligt ökad tillväxttakt månad för månad i vår ARR. Denna tillväxttakt kommer att bli mer stabil och förutsägbar efterhand som vi får en högre redundans i en större organisation samt en större kritisk massa av betalande kunder.

Produktnyheter

Vi har under mars månad lanserat ett antal nya funktioner i Appspotr 3. Dessa nya funktioner är i mångt och mycket revolutionerande inom branschen för low code plattformar. 

De nya funktionerna State, Storage och Variables samt uppdateringarna i Logic Blocks gör det möjligt att bygga avancerad logik i appar som drar nytta av och använder de händelser och variabler som påverkas när användaren gör olika val i appen. Det rör sig om banbrytande funktioner som tidigare inte varit möjliga att skapa i low-code plattformar för mobila appar till iOS och Android.

Uppdateringar i verktygen för att bygga navigeringen i appar gör att vi nu supportar samtliga navigeringsmönster som är möjliga i operativsystemen för iOS och Android. 

Uppdateringar har också gjorts i versionshanteringen av appar i Appspotr 3 så vi nu stödjer två versioner av appen parallellt, vilket gör att administratören av en app när som helst kan uppdatera sin live app med en ny version som byggts klar med hjälp av en knapptryckning. 

Vi agerar nu också på Cloud act och kommer att erbjuda Appspotr 3 Cloud act säkrat för europeiska kunder. Appspotr kommer att bli en av få europeiska low-code aktörer som kan leverera en Cloud act säker low-code plattform (LCAP) inom EU, och detta kan utvecklas till en väsentlig framtida konkurrensfördel för bolaget.

Vänliga hälsningar,

Patric Bottne

VD Appspotr