AppSpotr AB: CapSek utnyttjar teckningsoptioner i Appspotr

Northern CapSek Ventures AB ("CapSek" eller "Bolaget") meddelar att man avser nyttja samtliga 5 000 000 teckningsoptioner av serie T01 ("Teckningsoptionerna") i Appspotr AB ("Appspotr") som erhölls vederlagsfritt i Appspotrs företrädesemission i maj 2020. Teckningsoptionerna går att nyttja under perioden 1 februari till och med17 februari 2021.

Appspotr genomförde under det andra kvartalet 2020 en företrädesemission av så kallade units vari en (1) unit bestod av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner. De som tecknade units under teckningsperioden från och med den 4 maj till och med den 18 maj 2020 erhöll därmed fyra (4) vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 per tecknad unit i företrädesemissionen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Appspotr.

CapSek meddelar härmed att Bolaget avser att nyttja samtliga av Bolagets 5 000 000 Teckningsoptioner. Totalt emitterades 69 333 328 teckningsoptioner i Appspotrs företrädesemission. CapSeks andel motsvarar därmed cirka 7,2 procent av teckningsoptionerna.

CapSeks beslut att nyttja Teckningsoptionerna har föregåtts av en rad positiva händelser i Appspotr. Det handlar bland annat om avtal med ett antal nya partners i Sverige och internationellt samt en ökad försäljning.

- Jag ser positivt på Appspotrs utveckling med nya partners inom både offentlig och privat sektor samt att befintliga avtalskunder går över till den nya plattformen i hög utsträckning. Att omsättningen ökar är också ett tecken på att bolaget är på rätt väg. Därför väljer vi att öka vår ägarandel i Appspotr, säger Henrik Jerner, VD i CapSek.

På CapSeks hemsida kan du läsa mer om Appspotrs utveckling. I en intervju berättar VD Patric Bottne om visionen att göra bolaget till en ledande aktör på den heta low code-marknaden:

https://capsek.se/appspotrs-vision-att-ta-globala-ledartrojan-pa-den-boomande-low-code-marknaden/