AppSpotr AB: Appspotr genomför fusion av dotterbolag

Styrelserna i APTR Warrants AB och Appspotr AB beslutat att dotterbolaget genom fusion skall uppgå i moderbolaget.

APTR Warrants AB är ett helägt dotterbolag till Appspotr AB. Styrelserna i APTR Warrants AB och Appspotr AB har vid gemensamt styrelsemöte den 19 maj 2021 beslutat att dotterbolaget genom fusion skall gå upp i moderbolaget enligt 23 kap. 28§ aktiebolagslagen.

Dotterbolaget skall upplösas så snart registreringsmyndigheten registrerat beslut om tillstånd att verkställa  förevarande fusionsplan, vilket förväntas inträffa inom fyra månader från denna dag.

Styrelserna bedömer att fusion medför minskade kostnader och effektivare administration.