AppSpotr AB: Appspotr genomför fusion av dotterbolag

Styrelserna i Appspotr AB och Appspotr Studios AB har beslutat att dotterbolaget genom fusion skall uppgå i moderbolaget.

Appspotr Studios AB är ett helägt dotterbolag till Appspotr AB. Styrelserna i Appspotr Studios AB och Appspotr AB har vid gemensamt styrelsemöte den 24 mars 2022 beslutat att dotterbolaget genom fusion skall gå upp i moderbolaget enligt 23 kap. 28§ aktiebolagslagen.

Dotterbolaget skall upplösas så snart registreringsmyndigheten registrerat beslut om tillstånd att verkställa  förevarande fusionsplan, vilket förväntas inträffa inom fem månader från denna dag.

Styrelserna bedömer att fusionen medför minskade kostnader, effektivare administration och kraftsamlar organisationen på ett bra sätt för tillväxt.