AppSpotr AB: Appspotr ABs styrelse och ledning nyttjar teckningsoptioner av serie TO1

Ledamöter i styrelsen samt medlemmar av ledningen i Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") nyttjar sina innehav av teckningsoptioner av serie TO1. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO1 påbörjades måndagen den 1 februari 2021 och pågår fram till och med den 17 februari 2021.

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att för varje ägd teckningsoption av serie TO1 teckna en (1) ny aktie i Appspotr till ett pris om 0,80 SEK per aktie. Antalet teckningsoptioner av serie TO1 som avses nyttjats av ledamöter i styrelsen och medlemmar av ledningen är:

Peter Wendel, Ordf: Se tidigare publicerat pressmeddelande 2021-02-03 avseende Northern CapSek Ventures ABs nyttjande av TO1.

Anders Lissåker, ledamot: 500 000 stycken optioner (samtliga ägda teckningsoptioner avses nyttjas)

Göran Wolff, ledamot: 116 664 stycken optioner (samtliga ägda teckningsoptioner avses nyttjas)

Carsten Sparr, VD i Appsales: 1 250 000 stycken optioner avses nyttjas i intressebolaget HPC Sweden AB (samtliga ägda teckningsoptioner avses nyttjas)

Patric Bottne, VD i Appspotr: 100 000 stycken optioner avses nyttjas i intressebolaget Starbright Sweden AB (samtliga ägda teckningsoptioner avses nyttjas)

 

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 15 februari 2021, alternativt, nyttjas senast den 17 februari 2021, förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO1 inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Ägarbrev till teckningsoptionsinnehavare av serie TO1 finns att tillgå från Bolagets hemsida på www.appspotr.com. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna inkluderades som en del av det prospekt som publicerades i samband med företrädsemissionen som offentliggjordes den 24 april 2020. Prospektet finns också att tillgå på ovanstående webbadress.

Hur teckningsoptionerna nyttjas:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade Teckningsoptioner (VP-konto)

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket.

Anmälningssedel med instruktion för betalning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida www.appspotr.com och på emissionsinstitutet Mangold Fondkommissions AB:s hemsida mangold.se.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirmaet Schjødt AS, filial är legal rådgivare till Appspotr i samband med Teckningsoptionerna.