AppSpotr AB: Appspotr AB genomför listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör bolagsbeskrivning

Appspotr AB ("Appspotr" eller "Bolaget") har den 4 juni 2021 erhållit godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är preliminärt den 24 juni 2021.

Handel i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market kommer att upphöra och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den 23 juni 2021.

Nasdaqs beslut är villkorat av att Bolaget (i) offentliggör en i allt väsentligen oförändrad bolagsbeskrivning, (ii) uppfyller spridningskrav i enlighet med First North Growth Market Rulebook ("Regelverket"), och (iii) senast två dagar före första dag för handel uppdaterar sin hemsida i enlighet med Regelverket.

Bolagets aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet APTR med nuvarande ISIN-kod SE0009267974. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Med anledning av listningen på Nasdaq First North Growth Market har Bolaget upprättat en bolagsbeskrivning som finns tillgänglig på Appspotrs hemsida, www.appspotr.com.

Appspotr har utsett Mangold Fondkommission till Bolagets Certified Adviser.

 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Appspotr i samband med listbytet.