Andritz får order värd drygt 14 MSEK för ATAB på en specialanpassad FlowScanner från en av världens största massaproducenter

Första ordern på en FlowScanner från Asien. En specialanpassad FlowScanner ingår som en del av en större beställning som Andritz har fått från ett större pappers- och massabruk i Indonesien. Ordervärdet för Mantex samriskbolag Andritz Technologies AB, ATAB, uppgår till drygt 14 MSEK där ATAB skall leverera och installera Flowscannern under första halvåret 2024. Bruket ingår i en asiatisk koncern som är en av världens största pappers- och massaproducenter.

FlowScanner-ordern är del av en större beställning som Andritz fått från det aktuella massabruket. Kunden är ett stort pappers- och massabruk som nu är under uppförande och med behov av att kunna hantera betydande mängder flis. För den typen av applikationer har ATAB sedan tidigare utvecklat en FlowScanner som är anpassad för bredare transportband och klarar att mäta större flöden av träflis. Den nu lagda ordern gäller en något större version av denna FlowScanner.
 
Betalningen kommer att ske vid fyra tillfällen, varav huvuddelen betalas ut 2022, respektive 2023. Den resterande summan kommer att betalas ut under 2024 i samband med installation och leverans.
 
”Som ett resultat av det ökande behovet av att ersätta oljebaserade material som plaster, växer efterfrågan på förnybara, träfiberbaserade material stadigt i världen. Det här leder i sin tur till ökade investeringar i pappersbruk världen över och därmed till ett ökande intresse för vår FlowScanner. Tack vare vår förmåga att anpassa FlowScanner till ökade flöden har vi breddat marknaden för vår produkt”, säger Max Gerger vd för Mantex.
 
Andritz är en global tillverkare och leverantör av utrustning till processindustrin och äger 51 procent av samriskbolaget ATAB där Mantex äger resterande 49 procent. Sedan samriskbolaget ATAB bildades våren 2018 är det ATAB som utvecklar och säljer FlowScanner. FlowScannern är sedan dess en del av det utbud som Andritz säljer och marknadsför mot den globala processindustrin.

För mer information, vänligen kontakta:

Max Gerger, CEO
+46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

Denna information är sådan information som Mantex är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-04-29 12:10 CEST.

Bifogade bilder

Andritz Flowscanner

Bifogade filer

Andritz får order värd drygt 14 MSEK för ATAB på en specialanpassad FlowScanner från en av världens största massaproducenter