Analyst Group: Analyst Group kommenterar Mackmyras företrädesemission

Mackmyra Svensk Whisky AB (”Mackmyra” eller ”Bolaget”) grundades år 1999 och är Sveriges första maltwhiskytillverkare, med visionen att leda utvecklingen inom New World Whisky/Craft-whisky genom en modern, innovativ och klimatsmart maltwhisky i världsklass. Bolagets affärsmodell bygger på att tillverka, lagra och sälja buteljerad whisky till återförsäljare samt andra producenter i Europa och övriga världen. Bolaget ger även privatpersoner möjligheten att skapa sitt eget skräddarsydda personliga whisky- eller ginfat, samt erbjuds försäljning av whisky- och ginrelaterade upplevelser, vilket avser skapa ett starkt engagemang hos slutkunderna, vilka på ett sätt blir ambassadörer för Mackmyra och är därmed en viktig del i Bolagets marknadsföring. Mackmyra har sedan många år en stark position på Systembolaget, där Bolaget står för ca 50 % av försäljningen av svenskproducerad maltwhisky, således har Mackmyra den största marknadsandelen i Sverige bland svenska whiskyproducenter. Därtill har Mackmyra nått en hög grad av etablering på snabbväxande exportmarknader såsom Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Taiwan, där den sistnämnda marknaden har vuxit kraftigt det senaste året och utgör idag en av Bolagets fem största marknader. Genom att introducera en större del av Mackmyras breda produkt- och upplevelseutbud på ytterligare exportmarknader, i enlighet med Bolagets tillväxtstrategi, estimeras Mackmyra fortsätta vinna marknadsandelar vilket förväntas bädda för ökad tillväxt samt geografiskt diversifierade kassaflöden, vilket minskar beroendet av en enskild marknad.

De senaste 18 månaderna har Bolaget arbetat med att öka destilleringstakten för att skapa långsiktiga effektivitetsfördelar som ett högt kapacitetsutnyttjande möjliggör i Bolagets destilleri i form av lägre kostnader per liter destillerad sprit. Redan under år 2021 lyckades Bolaget dubbla destilleringstakten, vilket medförde en kostnadssänkning av literpriset med 30 % mellan åren 2020 och 2021. Genom den pågående företrädesemission om ca 62 MSEK, är det Mackmyras ambition att stärka Bolagets rörelsekapital för att fortsätta exekvera på uttalad tillväxtplan, och därtill optimera effektiviteten i destilleriet genom att öka destilleringstakten, vilket banar väg för ökade marginaler, vilket Analyst Group ser som en stark närliggande värdedrivare.
 
Ansvarig analytiker kommenterar

Med ett starkt och väletablerat varumärke i kombination med en ökad destilleringseffektivitet ser vi att Mackmyra står inför en lönsam tillväxtresa. Whisky är en dryckeskategori som blir bättre med tiden i takt med att den lagras, och till följd av Bolagets långa historik har Mackmyra etablerat ett väl uppbyggt mognadslager, varför Analyst Group anser att Mackmyra står väl rustat för att möta nuvarande och framtida efterfrågan av äldre whisky, där produkterna förväntas säljas med en högre marginal. Dessutom, då leveranskapacitet över tid är ett viktigt krav från inköpare för att kunna nå en bred distribution, anses Mackmyra inneha en stark konkurrensfördel mot yngre destillerier inom segmentet New World Whisky eftersom de flesta har betydligt mindre färdiga volymer att leverera, vilket förväntas utgöra en stor fördel vid inträde på nya geografiska marknader.
 
Utifrån att Mackmyra levererade en nettoomsättning (exkl. alkoholskatter) om 20,4 MSEK under Q1-22, samt med hänsyn till historisk försäljningstillväxt och återstart av Bolagets upplevelseverksamhet efter pandemin, estimerar Analyst Group en nettoomsättning om 95–105 MSEK för helåret 2022. Givet detta, samt att Bolaget erhåller full teckning i samband med erbjudandet, värderas Mackmyra till P/S 1.2-1.3x på 2022 års prognos, vilket är betydligt lägre jämfört med Bolagets peers, vilka värderas till P/S ~3.0x (LTM). Den låga värderingen i kombination med Mackmyras goda framtidsutsikter, där framförallt ökad lönsamhet utgör en tydlig värdedrivare, medför att vi, genom att delta i pågående företrädesemission, ser en attraktiv risk/reward”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Läs mer här

Om Analyst Group: Ett av Sveriges främsta analyshus med fokus på små och medelstora börsbolag.
Läs mer om Analyst Group
 
Det här ett pressmeddelande från Analyst Group angående publicering av kommentar på Mackmyra Svensk Whisky AB. Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa kommentaren. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning.