Alzinova påbörjar utvecklingen av en stabil cellinje inför kliniska studier med den monoklonala antikroppen ALZ-201 i Alzheimers sjukdom

Alzinova AB (publ) ("Alzinova" eller "Företaget") meddelar idag påbörjandet av nästa fas i det prekliniska utvecklingsarbetet av den oligomerspecifika monoklonala antikroppen ALZ-201. Företaget utvecklar ALZ-201 som ytterligare en produkt i en portfölj av Alzheimerläkemedel tillsammans med vaccinkandidaten, ALZ-101, som är i klinisk fas-1b.

Företaget har nu påbörjat framtagandet av en stabil cellinje för storskalig och stabil produktion av ALZ-201. Målet med arbetet är att isolera enskilda, livsdugliga och högproducerande kloner av celler för att säkerställa att läkemedlet ALZ-201 går att producera i stora mängder i bioreaktorer. Alzinova har kontrakterat en samarbetspartner för detta arbete som ett led i förberedelsen inför kliniska studier.

Unik oligomerspecificitet
Aggregering av peptiden amyloid-beta i hjärnan anses allmänt som en huvudsaklig orsak till Alzheimers sjukdom. Både ALZ-201 och ALZ-101 är nya immunterapier vilka specifikt neutraliserar just den toxiska, oligomera formen av amyloid-betapeptiden.

Anders Sandberg, Chief Scientific Officer på Alzinova, kommenterar, "Med dess unika bindningsprofil utmärker sig ALZ-201 som den enda antikroppen som är specifikt inriktad mot toxiskt amyloid-beta. Att skydda hjärncellerna från oligomerernas toxiska effekt skulle kunna resultera i en terapi som är "best in class", med högre effekt och mer gynnsam säkerhetsprofil än andra immunterapier riktade mot amyloid-beta. Genom att vi påbörjar utvecklingen av en stabil cellinje tar vi nu nästa steg i vårt åtagande att använda vår unika teknologi för att utveckla nya terapier för att hjälpa patienter som lider av Alzheimers sjukdom."

För mer information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD, Alzinova AB
Tel: +46 70 846 79 75
E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

Om ALZ-201
ALZ-201 är en monoklonal antikropp utvecklad för att specifikt neutralisera skadliga lösliga former av amyloid-beta42, "oligomerer" - den bakomliggande orsaken till Alzheimers sjukdom. Den saknar affinitet för monomerer och fibriller, inklusive plack, och alla former av det mycket mindre toxiska amyloid-beta40. Sin unika bindningsprofil till trots har den en stark effekt på toxiciteten av hjärnextrakt från avlidna Alzheimerpatienter. Genom att enbart neutralisera den toxiska formen av amyloid-beta förväntas en högre grad av inbindning till målet över blodhjärnbarriären jämfört med andra amyloid-antikroppar, vilket tros kunna resultera i en terapi som är "best in class" inom denna typ av terapier. ALZ-201 befinner sig i preklinisk utveckling och dess specificitet liknar den för det besläktade vaccinet ALZ-101 som är i klinisk fas.

Om Alzinova AB
Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa neurotoxiska amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de toxiska amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknik utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se,+46 (0)768-532 822. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com