Alzinova offentliggör utfall av företrädesemission

Alzinova AB (publ) ("Alzinova" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3, vilken offentliggjordes genom pressmeddelande den 19 april 2022 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 80,00 procent, varav cirka 56,17 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 6,16 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Cirka 17,67 procent tecknades av emissionsgaranter.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL STORBRITANNIEN, USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

"Jag vill rikta ett stort tack till både befintliga och nya aktieägare för förtroendet vi fått, trots nuvarande oroliga tid och omvärld. Det är glädjande att se ert intresse för Alzinova! Med emissionslikviden ser vi nu fram emot att slutföra den kliniska fas 1b-studien med läkemedelskandidaten ALZ-101, och att vidare förbereda för klinisk utveckling i fas 2-studie vilket därmed gör projektet än mer attraktivt för partnerskap. Vidare tar vi nu det första steget med ALZ-201 för att även göra denna kandidat klar för klinisk fas. Detta är för oss viktiga delmål i att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar och att förebygga progressen av Alzheimers sjukdom. Vi är övertygade om att såväl vaccinet ALZ-101 som antikroppen ALZ-201 har "best-in-class" potential och kan komma att göra stor skillnad inom framtidens sjukdomsbehandlingar mot Alzheimers sjukdom." - Kristina Torfgård, VD Alzinova

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 13 juni 2022. Det slutliga utfallet visar att totalt 3 241 903 units har tecknats genom Företrädesemissionen och Bolaget tillförs således cirka 34,0 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kan Bolaget tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om upp till cirka 40,8 MSEK efter utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna som löper från och med den 11 april 2023 till och med den 25 april 2023.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med vad som anges i det EU-tillväxtprospekt som Bolaget offentliggjorde den 24 maj 2022 med anledning av Företrädesemissionen ("Prospektet"). Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom utskick av avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 16 209 515 aktier, från 16 209 519 aktier till 32 419 034 aktier, och aktiekapitalet ökar med 4 263 102,445 SEK, från 4 263 103,497 SEK till 8 526 205,942 SEK. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i Bolaget kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 12 967 612 aktier, från 32 419 034 aktier till 45 386 646 aktier, och aktiekapitalet öka med ytterligare 3 410 481,956 SEK, från 8 526 205,942 SEK till 11 936 687,898 SEK. Varje teckningsoption av serie TO3 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 23 mars 2023 till och med den 5 april 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,263 SEK) och högst 3,15 SEK.

Handel med betald tecknad unit (BTU) sker på Nasdaq First North Growth Market fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner, vilket sker efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 26, 2022.

I samband med Företrädesemissionen har aktieägare och externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om tio (10) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt femton (15) procent av det garanterade beloppet i form av aktier. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av aktier ska underrätta Mangold Fondkommission AB härom senast den 20 juni 2022. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som garantiersättning har fastställts till 2,10 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 2 035 592 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Alzinova i samband med Företrädesemissionen. Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Torfgård, VD
Telefon: +46 70 846 79 75
E-post: kristina.torfgard@alzinova.com

För frågor med anledning av Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Mangold Fondkommission AB
Tel: +46 8 5030 1595
E-post: emissioner@mangold.se

Om Alzinova AB
Alzinova är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa neurotoxiska amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de toxiska amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma teknik utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Företagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Corpura Fondkommission AB, info@corpura.se,+46 (0)768-532 822. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com.

Denna information är sådan information som Alzinova AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juni 2022 kl.08:00 CEST.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Alzinova i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget har offentliggjort med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.