ADDvise Group AB: Delårsrapport 2021, 1 januari – 30 juni

April - juni 2021

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 117,6 MSEK (101,8)

EBITDA för perioden uppgick till 15,8 MSEK (15,1)

EBITA för perioden uppgick till 13,3 MSEK (13,1)

Periodens resultat uppgick till 0,1 MSEK (8,3)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,00 SEK (0,07)

Orderingången för perioden uppgick till 125,8 MSEK (101,0)

Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -6,9 MSEK (20,5)

Januari - juni 2021

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 205,4 MSEK (185,5)

EBITDA för perioden uppgick till 24,6 MSEK (20,5)

EBITA för perioden uppgick till 20,2 MSEK (16,5)

Periodens resultat uppgick till 2,6 MSEK (5,8)

Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,02 SEK (0,05)

Orderingången för perioden uppgick till 217,4 MSEK (238,3)

Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -8,2 MSEK (29,2)

Kommentar från koncernchefen

Stark orderingång och en normaliserad produktmix med kraftigt förbättrad bruttomarginal präglade andra kvartalet.

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 117,6 MSEK, en ökning med 15,6 procent jämfört med andra kvartalet 2020 då nettoomsättningen uppgick till 101,8 MSEK. Organiskt minskade nettoomsättningen med 8,5 procent, vilket beror på extraordinär försäljning av förbrukningsmaterial Q2 2020 för bekämpning av pandemin. Rullande 12 månader uppgick nettoomsättningen till 378,4 MSEK jämfört med 358,5 MSEK för helåret 2020. Under andra kvartalet 2021 ökade i gengäld koncernens bruttomarginal till 44,5% (38,1) till följd av en återgång till en normal produktmix med en högre andel egenutvecklade produkter. Den organiska orderingången ökade under andra kvartalet 2021 med 3,5 procent jämfört med andra kvartalet 2020. Den totala orderingången uppgick till 125,8 MSEK (101,0).

EBITDA-resultatet för andra kvartalet uppgick till 15,8 MSEK (15,1). Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,1 MSEK, jämfört med 8,3 MSEK under andra kvartalet 2020. Resultatet för andra kvartalet 2021 påverkades negativt av engångskostnader om 7,5 MSEK hänförliga till refinansieringen av obligationslånet och förvärvskostnader för MRC Systems. Periodens resultat under andra kvartalet 2020 påverkades positivt av statliga bidrag relaterade till pandemin om cirka 3,4 MSEK. Rensat för engångseffekter uppgick nettoresultatet Q2 2021 till 7,6 MSEK (4,9). EBITDA-resultatet rullande 12 månader uppgick till 50,3 MSEK jämfört med 46,2 MSEK för helåret 2020.

Det andra kvartalet 2021 tog ADDvise två viktiga steg i linje med vår långsiktiga strategi. Det första var när vi slutförde förvärvet av MRC Systems FZE. MRC Systems konsolideras i sin helhet under andra kvartalet 2021, och med MRC Systems i koncernen växer ADDvise betydligt både geografiskt och produktmässigt. Det andra steget utgörs av refinansieringen av vår noterade obligation. Vårt nya obligationslån blev kraftigt övertecknat. Obligationslånet gör det möjligt för oss att fortsätta vår offensiva tillväxtresa.

Affärsområdet Lab

Nettoomsättningen inom affärsområdet Lab uppgick till 66,1 MSEK, vilket inkluderar nyförvärvet MRC Systems och är en ökning med 32 procent jämfört med andra kvartalet 2020 då den uppgick till 49,9 MSEK. Det finns positiva tecken från våra laboratoriekunder som rör sig bort från förbrukningsvaror med låg marginal mot utrustning och projekt inom renrum och laboratorieinredning med bättre marginaler.

EBITDA-resultatet för affärsområdet Lab uppgick till 7,5 MSEK, en minskning jämfört med första kvartalet 2020 då det uppgick till 8,3 MSEK.

Affärsområdet Sjukvård

Nettoomsättningen inom affärsområdet Sjukvård uppgick till 51,6 MSEK, en minskning med 0,6 procent jämfört med andra kvartalet 2020 då den uppgick till 51,9 MSEK. Förbättringen av nettoomsättningen fortsatte från slutet av första kvartalet 2021, då gapet jämfört med föregående år minskade. Utsikterna på den nordamerikanska marknaden har förbättrats när vi går in i andra halvåret 2021, och vi förväntar oss att planerade ingrepp som skjutits upp under pandemin, kommer att återupptas under året. Det har återspeglats i stark orderingång i Nordamerika.

EBITDA-resultatet för affärsområdet Sjukvård uppgick till 8,3 MSEK, en ökning jämfört med andra kvartalet 2020 då det uppgick till 7,1 MSEK, vilket till stor del beror på förbättrade marginaler i och med en mer gynnsam produktmix.

Förvärv

Vi fortsätter att arbeta proaktivt för att utöka vår produktportfölj genom nya och intressanta förvärv inom båda våra affärsområden. Den 10 maj 2021 undertecknade ADDvise en avsiktsförklaring om att förvärva GraMedica, som vi planerar att konsolidera i koncernen under andra halvåret 2021. GraMedica är specialiserat på utveckling av ortopediska implantat och stentar för fötter och fotledskirurgi. GraMedica grundades 2003 och har sedan dess utvecklat en produktportfölj med flera fotimplantat, till exempel bästsäljaren HYPROCURE®. Implantaten används över hela världen av ortopediska läkare.

Den 24 maj 2021 undertecknade ADDvise ytterligare en avsiktsförklaring, denna gällande att förvärva Medisuite. Även där planerar vi för att konsolidera bolaget i koncernen under andra halvåret 2021. Medisuite är ett amerikanskt onlineapotek som specialiserat sig inom receptbelagda läkemedel som i huvudsak riktar sig till män. Läkemedlen används till exempel för behandling av cancer, inkontinens och impotens. Medisuites kunder är främst läkare inom områdena urologi och onkologi.

Proforma med genomförda förvärv och tecknade avsiktsförklaringar är årstakten för ADDvise Group mätt i EBITDA ca 80 MSEK med en omsättning på ca 500 MSEK med nuvarande skuldsättning.

Framtida utveckling

Vår bedömning är att efterfrågan inom vårt produktsegment kommer att förbli hög, trots den pågående pandemin, och vår mångsidiga produktportfölj kommer att gynna oss under 2021.

ADDvise långsiktiga intäktstillväxt drivs främst av en växande och åldrande befolkning, ökad förekomst av kroniska sjukdomar och större investeringar i hälso- och sjukvård samt forskning och utveckling. Den globala befolkningen förväntas växa med två miljarder under de kommande 30 åren. År 2050 kan så många som var sjätte person vara över 65 år.

Vi är mycket stolta över att vår balanserade produktportfölj fortsätter att leverera. Vi är övertygade om att vi kommer att se en markant ökning av viljan att investera i medicinteknisk utrustning över hela världen på medellång till lång sikt.

Rikard Akhtarzand, CEO, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO

Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Aaron Wong, CFO

Tel 08-128 766 03, e-post: aaron.wong@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Grev Turegatan 3, 114 46 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juli 2021 kl. 08.45 CEST.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Delårsrapporten publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se