ADDvise Group AB: ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva Southern Life Systems, Inc.

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i Southern Life Systems, Inc. ("SLS"), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i SLS.

SLS är ett amerikanskt medtech-företag som är marknadsledande inom utrustning och programvara för monitorering av patienter inom långtidsvård. Bolaget har utvecklat produkterna Rosie 4, Rosebud samt programvaran RCS som tillsammans effektiviserar övervakning av vitala parametrar hos patienter inom långtidsvården och på äldreboenden.

SLS är baserat i Savannah, Georgia. Omsättningen för räkenskapsåret 2020 uppgick till cirka 11,6 MUSD med ett justerat EBITDA om cirka 1,7 MUSD. Intäkterna består av återkommande programvaruintäkter från programvaran RCS, intäkter från försäljning av de egenutvecklade produkterna Rosie 4 och Rosebud samt tillhörande förbrukningsmaterial.

Köpeskilling för SLS uppgår till 11,0 MUSD, uppdelat på en initial köpeskilling om 7,6 MUSD samt två möjliga tilläggsköpeskillingar om maximalt 1,17 MUSD respektive 1,56 MUSD förutsatt att säljarna uppnår i förväg fastställda mål. Köpeskillingen inkluderar även en räntefri säljarrevers om cirka 0,67 MUSD med en löptid om 24 månader. Finansieringen av förvärvet sker genom egna medel och lån.

Transaktionen är villkorad av ADDvise due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Undertecknande av aktieöverlåtelseavtal samt tillträde är planerat till Q4 2021.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till ADDvise i samband med Förvärvet.

För vidare upplysningar:
Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 augusti 2021 kl. 08:30 CEST.
 

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.