ADDvise Group AB: ADDvise tecknar avsiktsförklaring att förvärva CliniChain Holding B.V.

ADDvise Group AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring med aktieägarna i CliniChain Holding B.V. ("CliniChain"), avseende förvärv av 100 procent av aktierna i CliniChain.

CliniChain är en snabbväxande internationell leverantör av medicinteknisk utrustning till kliniska studier. Bolaget erbjuder skräddarsydda lösningar för hyra och köp av medicinteknisk utrustning som anpassas till respektive fas i kliniska studier. CliniChains kunder består av kontraktforskningsorganisationer, biotech- och läkemedelsbolag.

CliniChain är baserat i Almere, Nederländerna. Omsättningen för de senaste tolv månaderna per den 30 juni 2022 uppgick till 8,36 MEUR varav återkommande intäkter stod för 63,9 procent, med en justerad EBITDA om4,60 MEUR, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal om 55,0 procent.

ADDvise Groups omsättning proforma per 30 juni 2022 inklusive CliniChain uppgick till 1,02 miljarder SEK med en justerad EBITDA om 200,9 MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 19,8 procent.

Köpeskillingen för CliniChain uppgår till 33,80 MEUR, uppdelat på en initial köpeskilling om 28,30 MEUR bestående av 22,65 MEUR kontant och en revers om 5,65 MEUR samt en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 5,50 MEUR. För att nå full tilläggsköpeskilling måste CliniChain nå en EBITDA om 5,94 MEUR för de kommande 12 månaderna efter tillträdet.

Finansieringen av förvärvet sker genom egna medel och lån. ADDvise bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på ADDvise resultat per aktie under verksamhetsåret 2023.

Transaktionen är villkorad av ADDvise due diligence samt att parterna kommer överens om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Undertecknande av aktieöverlåtelseavtal samt tillträde är planerat till Q4 2022.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till ADDvise i samband med förvärvet.

För vidare upplysningar:
Rikard Akhtarzand, VD
+46765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 september 2022 kl.16:40 CEST.

Om ADDvise Group
ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,ärbolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.