2cureX offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2022

2cureX AB (”2cureX”) offentliggör härmed delårsrapport för det första kvartalet 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogad fil samt på bolagets hemsida (www.2curex.com). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Fernando Andreu kommenterar

VI VERKSTÄLLER VÅR PLAN
Vi har det här året satt upp tre mål som motsvarar hur våra marknadsförberedelser utvecklas: att introducera IndiTreat® på 30 sjukhus runtom i Europa, att ha närvaro i 20 länder, och att färdigställa portföljen inom metastaserad kolorektal cancer genom att lansera 1 ytterligare IndiTreat®-test.

Tack vare ihärdiga och fokuserade ansträngningar av teamet har vi gjort stora framsteg under första kvartalet 2022. Vi har rekryterat 8 sjukhus till IGNITE-programmet och har långt gångna diskussioner med flera andra; vi har lanserat IndiTreat® Explore för att identifiera läkemedel som kan användas off-label i tredje linjens behandling av patienter med metastaserad kolorektal cancer; och vi har expanderat till tre nya länder – Polen, Tjeckien och Slovakien – och finns i totalt 14 länder vid det första kvartalets slut.

Vi är övertygade om att vi är på god väg att uppnå våra mål för 2022, den rådande ekonomiska och politiska turbulensen i Europa till trots.

FINANSIELLA HÖJDPUNKTER
Den finansiella utvecklingen fortsätter att vara i linje med vår förväntningar, och med en kassa på 63,3 miljoner kronor i slutet av första kvartalet 2022 stödjer våra kapitalresurser nuvarande aktiviteter och tillväxtplaner.”

Första kvartalet (2022-01-01 till 2022-03-31) – koncern

Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0 KSEK).
Övriga rörelseintäkter uppgick till 434 KSEK (3 850 KSEK)
Resultatet efter finansiella poster uppgick till –7 897 KSEK (-1 835 KSEK)
Resultatet per aktie* uppgick till -0,45 SEK (-0,12 SEK)
Soliditeten** uppgick till 96 % (94 %)
Kassa och bank uppgick till 63 348 KSEK (53 991 KSEK).

 *Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det första kvartalet 2022: 17 513 876 aktier. Antal aktier i 2cureX AB per den 31 mars 2022: 17 602 916 aktier.
**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser det första kvartalet 2022

Januari:
Ny institutionell aktieägare

Nya distributörer av IndiTreat®

i Tjeckien och Slovakien – Promedica – och i Polen – Perlan Technologies

Februari:
Meddelar omorganisering med ökat fokus på distributörer

Publicering och virtuell livesänd presentation av kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2021

Mars:
2cureX launches IndiTreat® mCRC Explore and completes portfolio rollout plan for 2022

Mangold Fondkommission AB published an updated Analyst Report on 2cureX

Väsentliga händelser efter periodens utgång

April:
2cureX styrelseordförande utnyttjar samtliga teckningsoptioner inom teckningsoptionsprogrammet 2018

Manuel Fernández börjar på 2cureX i rollen som kvalitetschef och regulatorisk chef (QA/RA)

Kallelse till årsstämma i 2cureX AB

Maj:
2cureX publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2021

Forskningsintervju av Redeye med 2cureX VD, Fernando Andreu

2cureX utser Sedermera Corporate Finance AB som likviditetsgarant för bolagets aktie

2cureX presenterar kliniska resultat från IndiTreat® inför Society for Functional Precision Medicine

IGNITE-uppdatering: Åtta sjukhus har anslutit sig till programmet

Dr. Michael Schaefer presenteras som nominerad till styrelsen

Tre IndiTreat®-postrar antagna av ESMO-GI 2022

För mer information om 2cureX, vänligen kontakta:

Fernando Andreu, Chief Executive Officer
E-post: fa@2curex.com
Tel: +45 22 79 53 99
www.2curex.com

Kenneth Graabek Johansen, Chief Financial Officer
E-post: kgj@2curex.com
Tel: +45 23 49 02 27
www.2curex.com

Om 2cureX

2cureX är ledande inom läkemedelskänslighetstestning för cancer och har utvecklat produktfamiljen IndiTreat® (Individual Treatment ). Med utgångspunkt från ett prov av patientens tumör skapar IndiTreat® tusentals 3D-repliker (tumoroider) och förutsäger tumörsvaret på de olika tillgängliga läkemedlen, vilket ger läkaren värdefull information för att fatta behandlingsbeslut.

Portföljen av IndiTreat®-tester syftar till att optimera behandlingsval för patienter med metastaserad kolorektal cancer (IndiTreat® mCRC Start för första behandlingslinjen, IndiTreat® mCRC Extend och IndiTreat® mCRC Explore för tredje behandlingslinjen). Ytterligare tester är under utveckling för att täcka andra stadier av kolorektal cancer, såväl som andra gastrointestinala cancerformer.

Enligt flera rapporter överstiger de totala årliga utgifterna för cancerrelaterad in vitro-diagnostik (IVD) globalt 17,5 miljarder USD, varav 2,5 miljarder USD är direkt relaterade till tester för terapibeslut, med en CAGR på 12,7 %. Trots detta stöds bara en tredjedel av alla cancerbehandlingar av ett av dessa tester. IndiTreat® syftar till att fylla denna lucka och göra Precision Oncology tillgänglig för alla cancerpatienter.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (symbol: "2CUREX"). För mer information om 2cureX besök www.2cureX.com

Certified Adviser: Redeye AB, +46 8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se

Denna information är sådan information som 2cureX är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-05-24 12:22 CEST.

Bifogade filer

2curex Q1 Report SE 2022