17 augusti startar teckning av aktier för ägare av optioner TO1 i Zoomability Int AB (publ)

För dem som äger optioner i serie TO1 för teckning av aktier i Zoomability Int AB (publ), startar nu 17 augusti teckningstiden som varar fram till 31 augusti. För en teckningsoption i TO1 får du teckna en aktie till en kostnad av 8,00 kr. Totalt finns 2 288 959 teckningsoptioner i serie TO1 och om alla utnyttjas för att teckna aktier kommer bolaget att tillföras 18 311 772 kronor innan emissionskostnader.   

Villkor i sammandrag

Anmälningsperiod: 17 augusti - 31 augusti 2021.

Antal teckningsoptioner: 2 288 959 av serie TO1.

Teckningskurs:  Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Zoomability Int AB till kursen 8,00 SEK per aktie.

Betalning: Samtidigt som teckning ska full kontant betalning ske till Partner Fondkommission på bankgiro 752-2394     

Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Zoomability Int AB 18 311 772 SEK

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 27 augusti 2021.

Sista tidpunkt för registrering: Tekningssedel och inbetald teckningslikvid skall vara Partner Fondkommissions tillhanda senast kl. 15.00, 31 augusti 2021.

Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner TO1?

  • Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda den anmälningssedeln som du hittat via Zoomabilitys hemsida (www.zoomability.com/sv/investor-relations/).
  • Innehavare vars optioner är Förvaltarregistrerade och förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring, skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna

I samband med att anmälningssedel insändes till Partner Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln.

För mer information

VD Pehr-Johan Fager
pj@zoomability.com
0709-203961